Kvalitné vzdelávanie

 

                                                                                                                               číslo zmluvy OPĽZ/226/2018

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej ako„zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

 

Poskytovateľom

názov:                 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky

sídlo:                   Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava, Slovenská republika

IČO:                    00681156

konajúci:             JUDr. Ján Richter, minister

 

v zastúpení

názov:                 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo:                   Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

IČO:                    00164381

konajúci:             Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 23.7.2015

poštová adresa[1]:

e-mail:                 [email protected]

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

 

Prijímateľom

názov:                 Základná škola Sándora Petőfiho v vyučovacím jazykom maďarským – Petőfi Sándor Alapiskola č.494 Kamenín – Kéménd

sídlo:                   Kamenín 546, Kamenín 943 57

zapísaný v:          –

konajúci:             Mgr. Judita Tímár, riaditeľka

IČO:                    37864050

IČ DPH               –

poštová adresa1:

e-mail:                 [email protected]

 

 

(ďalej len „Prijímateľ“)

 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

 • Na základe vyhlásenejVýzvyna predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutieNFPpredloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákonač. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
 • Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 312010N273zo dňa18.5.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označujetáto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľompodľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku1.1 tohto článku,  článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

(a)                pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b)               pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c)                slová uvedené:

(i)                 iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii)               v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii)             iba ako osobyzahŕňajú fyzickéaj právnické osoby a naopak;

(d)               akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j.  použije sa vždy v platnom znení;

(e)                nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4    V nadväznosti na ust. § 273Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

 

 1. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1         Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutíNFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu                          :           Kvalitné vzdelávanie

Kód projektu v ITMS2014+      :           312011N273

Miesto realizácie projektu             :        Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, obec Kamenín

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná)[2]

:           ……………………………………….

Užívateľ (ak je táto informácia relevantná)[3]

:           ……………………………………….

Výzva – kód Výzvy                   :           OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Použitý systém financovania     :           zálohové platby, refundácia a ich kombinácia

(ďalej ako „Projekt“).

2.2              Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:                    Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:       Európsky sociálny fond

Prioritná os:                               Vzdelávanie

Investičná priorita:                     1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ:                         1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup kukvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Doba realizácie projektu                  od septembra 2018  do augusta 2021

na dosiahnutie cieľa Projektu:    cieľom Projektu je zrealizovanie všetkých aktivít Projektu anaplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buďk dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s podmienkami výzvy a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.3         Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciuaktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje,ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4         Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzujerealizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek3 VZP. Prijímateľ je povinný Poskytovateľa informovať o začatí  a ukončení Realizácie hlavných aktivít Projektu zaslanímhlásenia, ktorého vzor je súčasťou Príručky pre prijímateľa.Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5         Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak zo znenia Výzvy, z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6         NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

 1. v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku30 Nariadenia 966/2012,
 2. hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 3. v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7              Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8              Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

2.9              Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10          Neuplatňuje sa.

2.11          NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

 

 1. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1              Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

 

 1. Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu116 820,00 EUR (slovom: stošestnásťtisícosemstodvadsaťeur),
 2. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 110 979,00 EUR (slovom: stodesaťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmenoa) tohto článku zmluvy,
 3. Prijímateľ vyhlasuje, že:
  • má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 5 841,00 EUR (slovom: päťtisícosemstoštyridsaťjedeneur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy a

 

 • zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
 • Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmenob) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno b) tohto článku.Prijímateľ súčasne berie na vedomie, ževýška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov,ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFPvrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
 • Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
  1. a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  2. b) právnymi predpismi SR,

c)priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmiEurópskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;

 1. d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadeniaa dokumentmi vydanýmina ich základe, ak boli Zverejnené,
 2. e) schváleným operačným programom Ľudské zdroje, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Príručkou pre prijímateľa, Výzvou a jej prílohami,vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 3. f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
 • Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku, a v článku 14 VZP, vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
 • Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinacovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ.Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzvea v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/.V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 • Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluveo poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmäv zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách,a vzákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
 • Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143všeobecného nariadenia.
 • Neuplatňuje sa.
 • Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

 

4.      KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

4.1.   Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania listinných zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.

4.2.   Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobesúčasne ajelektronickú komunikáciu prostredníctvom ITMS2014+, ak Poskytovateľ neoznámi Prijímateľovi, že komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prioritne v elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v článku 122 ods. 3 všeobecného nariadenia  a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z.z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme pri zohľadnení funkčnosti ITMS2014+. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

4.3    Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy.

Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobedoručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4.4    Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

 1. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 2. vráteniu nedoručenej písomnosti odosielateľovi (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“), alebo
 3. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením.

4.5     Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenýdňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k  odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole  a auditev dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou do vlastných rúk s doručenkou, úložná (odberná) lehota je 3 dni.

4.6     Zásielky doručované  prostredníctvom e-mailu budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

 1. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať; povinnosť sa vzťahuje aj na ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú; v prípade Poskytovateľa sa za oznámenie zmeny e-mailovej adresy, resp. faxového čísla bude považovať aj zverejnenie na jeho webovom sídle;
 2. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 3. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

4.7     Za účelom zabezpečenia písomnej komunikácie Zmluvných strán podľa tohto článku je Prijímateľ povinný riadne označiť svoju poštovú schránku.

4.8    Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby dokumenty predkladané v súvislosti s Projektom vrátane dokumentov vydaných v cudzine, spĺňali všetky náležitosti vyžadované právnym poriadkom Slovenskej republiky (napr. náležitosti účtovného dokladu podľa účtovných predpisov SR). Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.Pokiaľ dokumentácia vzťahujúca sa na Projektbude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať Prijímateľa oúradný preklad daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie, do slovenského jazyka. Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu určia oprávnené osoby, nesplnenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

 

5.      OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1    Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za dva kalendárne mesiacek 15. dňu nasledujúceho mesiacapočas Realizácie hlavnýchaktivít Projektu. Minimálna výška žiadosti o platbu musí byť 1 500 EUR (spolu za všetky zdroje financovania).  Žiadosť o platbu(s príznakom  záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.Zachovanie lehoty sa v súlade s § 16 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF bude posudzovať podľa § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 • Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukážespôsobom požadovaným Poskytovateľom,splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 1. Neuplatňuje sa.
 2. Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 3. Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavnýchaktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku13 odsek 2 VZPa v Príručke pre prijímateľaak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 4. preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkamina zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Právnych dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
  • V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
  • Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, akprávne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
  • Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).
  • V prípade, ak bude školné zvýšené v dôsledku ESF podpory, tak budú oprávnené výdavky znížené o sumu, o ktorú sa zvýšilo školné. K zníženiu dôjde najneskôr v záverečnej žiadosti o platbu predloženej prijímateľom.

 

6.      ZMENA ZMLUVY

 

 • Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle čl. 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

 • Zmluvné strany sa dohodli na podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:
 1. Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
 2. Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov,ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
 3. Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 ods. 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvya premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
 4. V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku,ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o
3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

 1. Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

 1. Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
  • V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:
 2. miesta realizácie Projektu,
 3. miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 4. Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženiecieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výškecieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľaProjektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP(podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku), týkajúcejsa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 3 mesiaceod termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
 5. týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
 6. týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
 7. počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
 8. majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
 9. priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 10. používaného systému financovania,
 11. doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 12. Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
 13. spôsobu spolufinancovania Projektu.
  • Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
  • V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
  • V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotáchMerateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

 

 1. Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 2. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a týmPodstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 3. Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
 4. Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

 • V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFPposkytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v ObdobíUdržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

 

 • V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:
 1. a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 2. b) neporušil uvedenú povinnosť,teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu,pričom poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Ak ani v takto poskytnutejdodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
 3. Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
 4. Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
 5. Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

 

 • V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a  audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:
 1. Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
  • v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením §18 zákona o VO, alebo §10a zákona č. 25/2006 Z. z,
  • v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  • v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
 2. Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
  • Žiadosť o zmenu zmluvytýkajúcu sa významnejšej zmeny podľa odseku6.3 a/alebo odseku6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak jePoskytovateľ oprávnený ju bezďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

 

 • Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
 1. pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 2. pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
 3. pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 4. pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.
  • Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
  • Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
  • Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
  • Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
  • Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

 

7.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. 1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Povinnosť zverejnenia sa netýka tých častí Zmluvy o NFP, ktoré obsahujú informácie podliehajúce ochrane v zmyslevšeobecne záväzných právnych predpisov,najmä ochrane práv duševného vlastníctva (napr. zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov v znení neskorších predpisov, zákon č. 517/2007 Z.z . o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany sa dohodli, že ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobode informácií, prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. V súlade s § 5a ods. 13 zákona o slobode informácie je prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP rozhodujúce. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2.   Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek5 VZP a v prípade ak sa na Projektnevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

 1. článku 10, 12 a 19 VZP,ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 2. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3.   Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFPpodľa čl. 9 ods. 4 písm. b/ bod v) VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 4 písm. b/ bod v) VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.6    Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmiEÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFPa obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7    Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešiavyužitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalejpravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety §2 odsek 2 zák. NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov, pokiaľ nie je v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom určené inak.

7.8    Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1rovnopis a 2rovnopisydostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.9    Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

 

Prílohy:

Príloha č. 1       Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č. 2       Predmet podpory NFP:

časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS

časť B – Zoznam a popis hlavných aktivít projektu

Príloha č. 3       Rozpočet Projektu

Príloha č. 4       Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

 

 

Za  Poskytovateľav Bratislave dňa:…………..

 

 

Podpis: ________________________

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[4]Poskytovateľa

 

 

Za Prijímateľa v …………….. dňa:…………

 

Podpis:            ________________________

Mgr. Judita Tímár, riaditeľka školy

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[5] Prijímateľa

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

[2]Tabuľka 2 formuláru žiadosti o NFP; ak sa nehodí, prečiarknite

[3]§ 3 odsek 2, písmeno d) zákona o príspevku z EŠIF a v súlade s podmienkami výzvy; ak sa nehodí, prečiarknite

[4] Ak sa nehodí,  prečiarknite

[5] Ak sa nehodí,  prečiarknite